Regulamin | marAN English Courses - Kursy językowe - Angielski
16643
page-template-default,page,page-id-16643,bridge-core-1.0.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Regulamin marAN english courses

Niniejszy Regulamin marAN english courses zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez marAN english courses. Regulamin stanowi integralną część Umowy, jaką marAN english courses podpisuje
z każdym Uczestnikiem/Klientem kursu. Inne terminy pojawiające się w niniejszym regulaminie to „Słuchacz”, rozumiany jako osoba biorąca udział w kursie językowym oraz „Klient”, rozumiany jako rodzic/ opiekun prawny Słuchacza a zarazem podmiot zawierający umowę z marAN english courses. W przypadku zajęć indywidualnych Klient może stać się Słuchaczem i odwrotnie.

ROZDZIAŁ I. WSTĘP

 1. marAN english courses , oferuje grupowe kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży oraz kursy indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Zajęcia prowadzone są w siedzibie przy ul Barniewicka 110, OSOWA
 3. Zapisy na kursy organizowane są przez cały rok w trybie ciągłym.
 4. Rok szkolny trwa dwa semestry – od października do czerwca.
 5. Zajęcia na kursach prowadzone są według indywidualnie dobieranego programu nauczania dla grupy lub osoby indywidualnej.
 6. Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika przedstawionego na stronie internetowej.
 7. marAN english courses i Słuchacz/ Klient zawierają Umowę, zgodnie z którą, marAN english courses zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w Umowie okresie i miejscu z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania.


ROZDZIAŁ II. RODZAJE KURSÓW

 1. JUNIORS COURSE – zajęcia w grupach 3-6 osobowych, zajęć w wymiarze 60 min.
 2. TEENS/ ADULTS COURSE – zajęcia w grupach 3-6 osobowych, zajęć w wymiarze 90 min.
 3. SENIORS COURSE – zajęcia w grupach 3-6 osobowych, zajęć w wymiarze 90 min.
 4. INDIVIDUAL COURSE – zajęcia indywidualne, w wymiarze ustalonym z Klientem/ Słuchaczem

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń stosownie do ilości miejsc na odpowiednich poziomach.
 2. Grupy kursowe tworzone są z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych oraz indywidualnych potrzeb
  ich Uczestników.
 3. Zajęcia nie odbywają się w weekendy, święta i dni ustawowo wolne.
 4. marAN english courses uwzględnia dni wolne, ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.
 5. Uczestnicy, dla których organizowane są zajęcia indywidualne mają możliwość odwoływania ich. Dopuszczalny termin odwołania zajęć to, co najmniej 24h przed planowanym spotkaniem z lektorem, poprzez informację e-mail lub telefonicznie. Odwołanie musi być potwierdzone przez biuro marAN english courses lub Lektora. W przypadku odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24h– zajęcia uznaje się za zrealizowane, a Uczestnik ponosi ich koszt.
 6. marAN english courses ma prawo odmowy współpracy z Słuchaczem zajęć indywidualnych w przypadku częstego odwoływania zajęć.
  Jest to związane z rezerwowaniem czasu przez Lektora i/lub sali dydaktycznej.
 7. W przypadku spóźnienia Słuchacza, Lektor nie ma obowiązku przedłużenia spotkania o czas spóźnienia.
  Czas oczekiwania na Słuchacza zajęć indywidualnych obejmuje 15 minut. Po tym czasie uznaje się zajęcia za odwołane nieterminowo,
  a co za tym idzie Słuchacz ponosi koszty nieodwołanych zajęć.
 8. Postępy Słuchaczy są systematycznie oceniane przez Lektora w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania.
 9. Po zakończeniu kursu Słuchacz otrzymuje Certyfikat potwierdzający przyrost kompetencji językowych. W przypadku dopisania się
  do grupy w trakcie trwania kursu, na certyfikacie umieszczana jest informacja o okresie uczestnictwa Słuchacza w kursie w danym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ IV. LICZEBNOŚĆ GRUP

 1. Kursy prowadzone są w grupach od 3 do 6 Uczestników.
 2. W czasie formowania się grupy (pierwsze 4 tygodnie) liczebność może być tymczasowo większa.
 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kursu liczby Uczestników w grupie do mniej niż 3, marAN english courses ma prawo,
  w porozumieniu z Klientami/ Słuchaczami do:
  • zwiększenia liczby uczestników w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie;
  • rozwiązania grupy, zwracając Klientom/ Słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia;
  • przejście na tryb zajęć indywidualnych;
  • zwiększenie stawki za godzinę lekcyjną.

4. marAN english courses zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy o dwóch Uczestników za porozumieniem stron.

ROZDZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

 1. Słuchacz ma prawo do:

a)    otrzymania rzetelnej wiedzy;

b)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny;

c)    opieki wychowawczej i warunków zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

d)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;

e)    rozwijania  zainteresowań, zdolności, talentów, osobowości;

f)     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

h)    otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

i)      zgłaszania zastrzeżeń lub wniosków dotyczących marAN english courses i przebiegu kursu. marAN english courses  ma obowiązek bezzwłocznie je rozpatrzyć i reagować na nie.

j)      w przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach Uczestnik ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu należności za dane zajęcia

ROZDZIAŁ VI. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA KURSÓW

 1. marAN english courses zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej
  w odpowiednio wyposażonej sali.
 2. Lektor ma obowiązek rzetelnie realizować program kursów.
 3. Lektor ma obowiązek przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy Uczestników.
 4. Lektor zobowiązuje się do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.
 5. W przypadku nieobecności Lektora- marAN english courses ma obowiązek zapewnić zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym z Klientami/ Słuchaczami.
 6. W przypadku dłuższej niż dwa razy pod rząd nieobecności na zajęciach Uczestników niepełnoletnich, marAN english courses zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Klientów (rodziców/opiekunów Słuchacza).
 7. marAN english courses ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników tylko podczas zajęć na terenie sali wykładowej.
  Za bezpieczeństwo Słuchaczy w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej oraz w trakcie oczekiwania na zajęcia- odpowiedzialność ponoszą Klienci (rodzice/opiekunowie).
 8. marAN english courses nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 9. marAN english courses gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć po zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych. Klientom, którzy nie akceptują zaproponowanych zmian przysługuje zwrot wpłaconych kwot za zajęcia niezrealizowane od momentu zaistnienia zmiany.
 10. marAN english courses ma prawo skreślenia Słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego (np. na wniosek lektora, jeśli Słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie
  lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych Słuchaczy, rażąco narusza ustalony porządek zajęć, nietykalność cielesną innych Uczestników, lektora)

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. marAN english courses informuje, że dane osobowe Uczestnika i Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji. Słuchacz oraz Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez marAN english courses dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 4. Do podpisania umowy konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
Facebook